Giáo dục

Nợ xấu (tiếnh Anh là Bad Debt) là khoản nợ mà người vay không thể hoặc không có khả năng trả theo thỏa thuận ban đầu. Nợ xấu không chỉ đơn giản là số tiền không thu hồi được từ người vay.