Đầu tư

Đầu tư là điều cần thiết để xây dựng sự giàu có. Bạn có thể tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của đầu tư để nâng cao hơn trong giao dịch, thuật ngữ cụ thể, chiến lược đầu tư, phân bổ tài sản, quản lý rủi ro, v.v.

Nợ xấu (tiếnh Anh là Bad Debt) là khoản nợ mà người vay không thể hoặc không có khả năng trả theo thỏa thuận ban đầu. Nợ xấu không chỉ đơn giản là số tiền không thu hồi được từ người vay.