Công nghệ

Thuật ngữ công nghệ đề cập đến ứng dụng thực tế của kiến thức khoa học trong nhiều bối cảnh khác nhau, bao gồm kinh doanh và cuộc sống hàng ngày. Nó thường được sử dụng để chỉ bất kỳ ứng dụng nào của kiến thức khoa học cho các mục đích thực tế.