Chứng khoán

Đầu tư vào chứng khoán có thể mang lại lợi ích cho việc tạo ra của cải lâu dài, nhưng nó luôn đi kèm với rủi ro. Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của đầu tư chứng khoán, phân tích và chiến lược xây dựng danh mục đầu tư để tránh điều đó.

Bạn có thể đã gặp thuật ngữ Year-Over-Year (YOY) trong lĩnh vực kinh doanh hoặc tài chính. Đây là một công cụ đo lường hiệu suất thường được sử dụng để so sánh chính xác các chỉ số tài chính khác nhau.