Nhà môi giới

Các nhà môi giới kết nối người mua và người bán bất kỳ chứng khoán hoặc tài sản nào, chẳng hạn như cổ phiếu. Vì vậy, điều quan trọng là phải biết cách chúng hoạt động, vì thường hoạt động theo phí hoa hồng.