Thuế

Thuế là các khoản thanh toán bắt buộc cho chính phủ ở các cấp khác nhau (địa phương, tiểu bang và liên bang) bởi các cá nhân và doanh nghiệp. Các công trình và dịch vụ công cộng như đường xá và trường học, cũng như các chương trình bảo hiểm xã hội và chăm sóc sức khỏe như An sinh xã hội và Medicare, đều được thực hiện bằng tiền thuế.