Giáo dục

Một trong nhiều lợi ích của giáo dục là khả năng giúp mọi người thăng tiến trong xã hội. Ngoài việc thúc đẩy tăng trưởng xã hội và tính di động, các khoản đầu tư vào việc tạo ra các trung tâm giáo dục đại học mới cũng tạo ra lợi ích tài chính lâu dài.

Nợ xấu (tiếnh Anh là Bad Debt) là khoản nợ mà người vay không thể hoặc không có khả năng trả theo thỏa thuận ban đầu. Nợ xấu không chỉ đơn giản là số tiền không thu hồi được từ người vay.