Nền kinh tế

Các nền kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam. Vì vậy, chúng ta nên tìm hiểu xem sự mở rộng hay thu hẹp của các nền kinh tế khác nhau có thể ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào.