Bảo hiểm

Bảo hiểm là một phương pháp quản lý rủi ro. Khi bạn mua bảo hiểm, bạn sẽ tự bảo vệ mình trước những tổn thất tài chính không lường trước được. Trước khi mua một chính sách, điều cần thiết là phải đọc kỹ để bạn hiểu chính xác những gì được bảo hiểm.